Giá bắn tiền Viettel được giảm 1% (chiết khấu tăng 1%)

Toàn yêu cầu nạp cước của tất cả thành viên

Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time
464490 0912435*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:57:59
464489 0917864*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:57:37
464488 0919730*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:57:16
464487 0916333*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:56:37
464486 0945634*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:56:15
464485 0915891*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:55:55
464484 0975103*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:55:35
464483 0914776*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:55:16
464482 0918227*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:54:52
464481 0915318*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:54:27
464480 0913005*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:54:05
464479 0919778*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:53:42
464478 0916902*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:53:22
464477 0912844*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:52:54
464476 0942706*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:52:08
464475 0911262*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:51:42
464474 0948189*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:51:21
464473 0945216*** 180,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:51:01
464472 0915032*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:50:38
464471 0946228*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:50:15
464470 0915407*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:49:55
464469 0911321*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:49:36
464468 0918329*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:49:18
464467 0912264*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:48:36
464466 0916897*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:48:17
464465 0911772*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:47:55
464464 0943268*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:47:14
464463 a076_gm*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
120,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 23:46:00
464462 0943268*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 23:45:56
464461 0944497*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:45:36
464460 0913751*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:45:08
464459 0912722*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 23:44:27
464458 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 7901 0 2021-05-13 23:34:55
464457 0912722*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 0 2021-05-13 23:30:11
464456 0915725*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:29:51
464455 0912983*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:29:10
464454 0989846*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:28:47
464453 0915633*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:28:19
464452 0941089*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:27:39
464451 0917058*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:27:14
464450 0915633*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 23:26:50
464449 0914815*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:26:30
464448 0916897*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:26:11
464447 0913771*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:25:47
464446 0948068*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:25:27
464445 0838488*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:18:44
464444 0915977*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 23:18:17
464443 0946803*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:58:42
464442 0912487*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:58:23
464441 0941407*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:58:01
464440 0915933*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:57:42
464439 0915082*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:57:24
464438 0919643*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:57:03
464437 0911465*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:56:42
464436 0919102*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:56:20
464435 0918517*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:55:58
464434 0944420*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:55:40
464433 0913756*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:55:19
464432 0913756*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 22:54:51
464431 0946210*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:54:32
464430 0948360*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:54:11
464429 0913386*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:53:53
464428 0947756*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:53:21
464427 0941086*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:52:53
464426 0948548*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:52:35
464425 0917916*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:52:16
464424 0916608*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:51:58
464423 0913683*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:51:36
464422 0917751*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:51:18
464421 0919644*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:50:56
464420 0912619*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:50:32
464419 0919656*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:50:14
464418 0914236*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Đang ưu tiên 2021-05-13 22:49:54
464417 0947330*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:49:22
464416 0382601*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 14 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:41:54
464415 0916912*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7474 6 Đã nạp thêm 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:38:28
464414 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:23:46
464413 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:22:09
464412 a076_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:16:21
464411 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:15:49
464410 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:15:24
464409 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:14:47
464408 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:14:20
464407 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:12:35
464406 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:11:33
464405 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:10:18
464404 0916912*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 0 2021-05-13 22:08:05
464400 0945767*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 22:05:22
464399 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7465 0 2021-05-13 21:58:19
464398 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 7465 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 21:57:57
464397 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 7465 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 21:56:39
464393 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:55:36
464392 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:54:19
464391 0338780*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3077 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 21:54:05
464390 0348142*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:53:19
464389 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:52:19
464388 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:51:33
464387 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:50:40
464386 a076_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:49:52
464384 0977515*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:45:59
464383 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:44:40
464381 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 21:43:31
464380 0377391*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4591 2 Đang ưu tiên 2021-05-13 21:29:38
464363 0386799*** 300,000 đ Trả trước
Min MG: 300,000
0 đ id 6670 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:58:58
464362 0915769*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:48:33
464361 0946310*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7332 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:35:33
464359 0375857*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:27:48
464358 0915956*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:27:11
464357 0912199*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:26:47
464356 0911095*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:26:29
464355 0915956*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 6 Nạp không thành công 2021-05-13 20:26:07
464354 0916621*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7832 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:25:40
464353 0943205*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:25:12
464352 0966767*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7902 12 Đã nạp thêm 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:24:34
464351 0835766*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7946 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:23:53
464350 0342395*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7902 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:21:14
464349 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:18:29
464348 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:17:47
464346 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:16:05
464345 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:14:32
464344 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:13:39
464343 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
270,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 270,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:12:55
464342 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
220,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:12:11
464341 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:11:23
464340 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:10:45
464339 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:09:53
464338 0834692*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
40,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:09:23
464337 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:08:39
464336 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:07:32
464335 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3790 12 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:06:50
464334 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:06:26
464333 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:06:09
464332 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7902 12 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:06:07
464331 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:05:35
464330 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:05:29
464329 0865447*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:05:04
464328 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:04:41
464327 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:04:34
464326 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3790 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:04:10
464325 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:03:41
464324 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:03:36
464323 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:03:19
464322 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:02:44
464321 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:02:29
464320 a076_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3790 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:02:21
464319 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:01:53
464318 0962806*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 5050 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:01:35
464317 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 3790 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:01:33
464316 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:01:21
464315 0325768*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:01:12
464314 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
170,000 đ id 3790 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 20:00:48
464313 a076_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 20:00:22
464312 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:59:53
464311 0375247*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
10,000 đ id 1007 15 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:59:17
464310 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
140,000 đ id 3790 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:59:13
464309 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:58:42
464308 a076_gf*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
500,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:58:11
464307 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:58:05
464306 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:57:26
464305 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:56:48
464304 0982323*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:56:09
464303 a076_ft*** 190,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
190,000 đ id 7901 12 Đã nạp đủ tiền 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:55:57
464302 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:54:40
464301 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp thêm 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:54:13
464300 a076_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
220,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:53:37
464299 0978065*** 160,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3790 10 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:53:06
464298 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:53:01
464297 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:52:29
464295 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:52:00
464294 0366750*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:51:51
464292 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:51:38
464291 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:51:31
464290 0932720*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:51:12
464289 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:51:04
464288 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3790 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:50:39
464287 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 3790 15 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:49:47
464285 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:46:27
464276 0389721*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7664 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:21:23
464275 0979322*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 9 Đang ưu tiên 2021-05-13 19:12:08
464274 0852662*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 19:11:41
464273 0386354*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 9 Đang ưu tiên 2021-05-13 19:10:07
464269 0339382*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 3335 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 19:04:49
464267 0886262*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2055 1 Đang ưu tiên 2021-05-13 18:58:29
464265 0328203*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1007 12 Nạp không thành công 2021-05-13 18:26:49
464263 0937061*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 17:55:10
464257 0944797*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 17:36:31
464256 0944797*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 17:29:15
464254 0987183*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 17:11:44
464248 0342383*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4604 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 17:00:32
464242 0963908*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 2021-05-13 16:47:53
464241 0987995*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 0 2021-05-13 16:45:00
464239 0915050*** 400,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 4732 2 Đang ưu tiên 2021-05-13 16:43:06
464235 0857535*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5155 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 16:22:06
464234 q055_ft*** 250,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 2397 8 Đang ưu tiên 2021-05-13 16:07:02
464229 0348076*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7690 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 15:55:25
464227 0767936*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 5 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 15:54:51
464226 c780_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 2465 16 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 15:34:18
464221 0334738*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5482 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 15:19:14
464219 0393988*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
250,000 đ id 7464 12 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 14:55:13
464218 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 3 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 14:48:17
464213 0977976*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 14:29:28
464207 0339239*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 14:27:49
464206 0983391*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6616 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 14:26:39
464204 0946568*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 0 2021-05-13 13:38:51
464201 0985719*** 350,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
350,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:22:00
464200 0971228*** 650,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
650,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 650,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:20:36
464199 0972971*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3101 0 2021-05-13 13:13:48
464198 0373260*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:11:38
464197 0901446*** 290,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
290,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 290,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:07:52
464196 0377155*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7942 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:04:41
464195 0901435*** 320,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
320,000 đ id 3329 5 Đã nạp đủ tiền 320,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 13:04:13
464193 0946568*** 170,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6623 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 12:44:15
464192 0382351*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:33:34
464191 0839409*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2465 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:27:58
464190 0987636*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4580 10 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:27:45
464186 0982058*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4003 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:22:46
464185 0912289*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 4003 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:21:34
464182 0912289*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 12:18:56
464179 0982058*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 4003 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 12:17:22
464175 0839409*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 2465 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 12:10:04
464173 0969686*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
50,000 đ id 5603 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 12:07:03
464169 0943605*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6099 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 11:54:52
464168 0941016*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 5824 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 11:52:43
464162 0914972*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7673 3 Đang ưu tiên 2021-05-13 11:43:44
464160 0816664*** 330,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
70,000 đ id 3101 8 Đang ưu tiên 2021-05-13 11:17:18
464151 0839409*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 2465 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 11:06:39
464133 0985347*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 10:39:04
464130 0985090*** 260,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 2 Đang ưu tiên 2021-05-13 10:24:53
464124 0967441*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4732 7 Đang ưu tiên 2021-05-13 10:17:50
464123 0866651*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 10:17:14
464122 0942441*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4732 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 10:17:10
464120 0862070*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 10:10:47
464118 0976685*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
220,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 10:09:53
464115 0766388*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1008 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:54:40
464113 0349524*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 09:52:53
464112 0967876*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 4580 12 Đã nạp thêm 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:52:47
464111 0337362*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:52:41
464110 0985347*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6054 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 09:52:29
464109 0987420*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:41:20
464107 0359898*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
400,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:34:47
464105 0383928*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5050 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 09:26:53
464103 0973176*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
300,000 đ id 4756 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:22:08
464093 0987289*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:07:55
464092 0356100*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
170,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 09:07:06
464087 0366515*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6054 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 08:52:52
464083 0384910*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7788 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 08:35:43
464074 0972099*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 08:02:18
464073 0946010*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7659 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 08:01:28
464072 0977153*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
110,000 đ id 6623 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 07:58:09
464071 0985663*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:56:41
464070 0977766*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:56:13
464065 0915253*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7332 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:38:56
464063 0962973*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:33:26
464062 0969023*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 13 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:25:21
464061 0962973*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 07:24:12
464053 0372729*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 07:15:52
464040 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 06:36:37
464039 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7901 11 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 06:35:54
464038 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-13 06:35:07
464031 0919965*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:40:26
464030 0942779*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:38:19
464029 0916115*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:37:48
464028 0948281*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:37:28
464027 0948223*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:37:02
464026 0912752*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:36:26
464025 0941552*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-13 00:34:44
464024 0378713*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 2397 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 23:46:07
464023 0973558*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 23:43:03
464020 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:38:30
464019 0849777*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7788 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:38:25
464018 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:37:50
464017 0849777*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7788 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 21:36:45
464016 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:36:28
464015 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:36:05
464014 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:35:42
464013 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:34:42
464012 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 21:33:55
464005 0354436*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6315 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 21:20:27
464004 0973886*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 21:16:09
464003 0972891*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:50:11
463999 0979079*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:38:22
463998 0387689*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5433 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:37:06
463997 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:35:31
463996 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:34:34
463995 a076_gm*** 420,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
420,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 420,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:34:08
463994 0948689*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:31:17
463991 0932801*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5612 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:24:04
463990 0353546*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 5050 0 2021-05-12 20:16:37
463988 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7465 0 2021-05-12 20:10:38
463987 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7465 0 2021-05-12 20:09:30
463986 a076_gm*** 420,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
0 đ id 7465 0 2021-05-12 20:08:56
463985 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:08:25
463984 a076_gf*** 210,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7901 0 2021-05-12 20:07:56
463983 0384440*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:07:48
463982 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:07:47
463981 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:07:25
463980 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:07:20
463979 0384440*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:07:00
463978 0983000*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:06:56
463977 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:06:42
463976 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:06:30
463975 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:06:08
463974 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:05:57
463972 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:05:37
463971 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:05:34
463970 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:04:54
463969 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:04:47
463968 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:04:24
463967 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:04:24
463966 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:03:49
463965 0987005*** 370,000 đ Trả sau
Min MG: 300,000
370,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 370,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:03:38
463963 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:03:11
463959 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:02:33
463958 0868656*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:02:23
463957 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:01:29
463956 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:01:27
463955 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:00:49
463954 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 20:00:33
463952 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 20:00:07
463951 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:59:51
463950 0967771*** 90,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
90,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:59:23
463949 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:58:24
463948 0944313*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3459 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:57:53
463947 0971766*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:57:48
463946 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:57:06
463945 0985465*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:57:05
463943 a076_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:56:16
463942 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:55:52
463941 0357443*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:55:23
463940 0965717*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:54:58
463939 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:54:37
463938 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:54:06
463937 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:53:52
463936 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:52:57
463935 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:52:19
463934 a076_gm*** 40,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:52:15
463933 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:51:47
463932 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:51:34
463931 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:51:00
463930 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:50:48
463929 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7901 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:50:32
463928 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:50:01
463927 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:49:57
463926 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:49:28
463925 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:49:17
463924 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:48:35
463923 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:47:44
463922 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:47:03
463921 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:46:46
463920 a076_ft*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:46:20
463919 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:45:57
463918 a076_gf*** 160,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:45:28
463913 a076_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
220,000 đ id 7465 11 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:45:09
463912 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:44:17
463911 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
180,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:44:02
463910 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:43:21
463909 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:42:33
463906 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:41:47
463905 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:40:53
463904 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
250,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:40:09
463903 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:39:25
463902 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:38:19
463901 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:37:23
463900 a076_gf*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:36:32
463899 0344977*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:35:37
463898 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:34:50
463897 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:34:04
463896 0969678*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:33:16
463895 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:31:56
463893 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:31:15
463892 a076_gf*** 60,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:30:20
463891 0944797*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:30:04
463889 a076_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:29:29
463888 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:28:25
463886 0916009*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7691 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:21:04
463884 0964769*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:16:31
463883 0909024*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:15:26
463882 0366499*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5816 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 19:13:50
463881 0947121*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 19:08:24
463876 0349423*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6185 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 18:45:00
463875 0944797*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 18:33:48
463872 0366276*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 18:10:41
463871 0968411*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
200,000 đ id 4102 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 18:09:27
463870 0968486*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 18:05:00
463866 0339192*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6616 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 17:15:48
463859 0889343*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 17:10:24
463858 0973880*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 17:08:37
463846 0916514*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7542 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 16:42:38
463842 0907558*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
300,000 đ id 5179 3 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 16:12:35
463839 0328446*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 16:04:42
463833 0968973*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 6794 8 Đang ưu tiên 2021-05-12 15:13:17
463832 0985908*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 15:05:57
463825 0974991*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
100,000 đ id 5603 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 14:27:48
463822 0913508*** 160,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
160,000 đ id 7974 11 Đã nạp đủ tiền 160,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 14:14:31
463817 0325174*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7959 0 2021-05-12 13:24:45
463813 0977908*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7664 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 13:18:34
463812 0961833*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 13:17:05
463810 0983713*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 13:15:08
463803 0354653*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 7 Đang ưu tiên 2021-05-12 13:10:59
463802 0325174*** 10,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7959 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 13:10:37
463801 0364260*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 13:09:57
463800 0945615*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4108 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 13:03:28
463799 0945615*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 4108 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 12:57:41
463798 0945615*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 4108 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 12:57:11
463797 0337160*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 12:57:02
463796 0945615*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4108 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 12:44:35
463795 0945615*** 220,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 4108 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 12:43:55
463789 0942561*** 10,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
10,000 đ id 5821 7 Đã nạp đủ tiền 10,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 12:00:54
463786 0916407*** 60,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7542 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 11:37:19
463780 0363938*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 11:18:05
463779 0842044*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2906 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 11:17:43
463775 0865501*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7924 5 Đang ưu tiên 2021-05-12 11:13:28
463774 0356033*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7215 2 Đang ưu tiên 2021-05-12 11:05:27
463773 0356033*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7215 2 Đang ưu tiên 2021-05-12 11:05:13
463767 0927839*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4422 10 Đang ưu tiên 2021-05-12 10:50:03
463766 0835666*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4422 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:46:59
463765 0972070*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6129 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:45:09
463764 0913703*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
200,000 đ id 4422 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:44:42
463763 0983703*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4422 12 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:43:24
463762 0817688*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7535 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 10:41:42
463757 0354352*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 3202 8 Đang ưu tiên 2021-05-12 10:28:58
463756 0977570*** 40,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3202 8 Đã nạp thêm 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:27:21
463755 0378490*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 10:24:14
463752 0971370*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 4732 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 10:06:26
463750 0971370*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 10:00:57
463746 0789367*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3335 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 09:59:25
463745 0394347*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 09:59:15
463744 0932652*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3335 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 09:59:00
463739 0973166*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5816 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 09:40:51
463738 0908088*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
200,000 đ id 5046 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 09:37:03
463731 0971770*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 09:16:56
463726 0926749*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2389 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 08:45:48
463725 0942201*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 08:45:46
463724 0333788*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7215 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 08:44:15
463723 0985507*** 120,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7690 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 08:32:48
463722 0393491*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 08:32:25
463708 0823494*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 08:03:48
463707 0369011*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7547 14 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 07:59:39
463706 0823494*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1007 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 07:56:56
463705 0968411*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 07:54:09
463704 0932801*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 5612 3 Nạp không thành công 2021-05-12 07:36:46
463702 0981184*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7216 9 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-12 07:26:23
463701 0981184*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 07:25:16
463695 0981066*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7216 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 06:07:54
463692 0396889*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7493 6 Đang ưu tiên 2021-05-12 06:00:34
463691 0968411*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-12 00:03:43
463690 0942426*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:51:14
463689 0888055*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:48:50
463688 0941086*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:48:25
463687 0913294*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:48:03
463686 0944699*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:47:42
463685 0915146*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:47:21
463684 0947636*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:46:56
463683 0917934*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:46:33
463682 0917802*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:46:15
463681 0916609*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:45:55
463680 0912784*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:45:34
463679 0912146*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:45:08
463678 0947605*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:44:49
463677 0944636*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:44:23
463676 0912486*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:43:34
463675 0915124*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:43:04
463674 0366499*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5816 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:27:15
463673 0366499*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5816 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 23:25:47
463672 0963319*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
300,000 đ id 2541 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:24:59
463671 0963175*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2541 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 23:21:42
463670 0366499*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5816 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 23:21:19
463669 father4*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5816 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 23:20:18
463668 0378891*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 5866 6 Đang ưu tiên 2021-05-11 22:36:35
463667 0986213*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5866 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 22:35:13
463666 0366179*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5866 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 22:32:34
463665 0355570*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1148 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 22:16:51
463664 0362807*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2034 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 22:14:08
463660 0353092*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5433 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 21:57:01
463659 0984045*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3459 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:55:42
463658 0398079*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:47:06
463657 0349423*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6185 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 21:41:28
463650 0918933*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:31:05
463649 0914480*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:30:27
463648 0919685*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:29:40
463647 0913385*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 21:28:14
463640 0347631*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 0 2021-05-11 20:41:09
463639 0979536*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4542 2 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:39:31
463638 0918993*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 3 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:38:16
463637 0988355*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 4 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:36:55
463636 0983838*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 4542 4 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:35:41
463635 0989330*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4542 2 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:34:39
463634 0989330*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4542 4 Đang ưu tiên 2021-05-11 20:33:24
463629 0335133*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7948 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 20:11:52
463628 0976752*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 20:08:07
463627 0385865*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 20:08:05
463624 a076_gm*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
220,000 đ id 7465 10 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 19:38:59
463623 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 7901 0 2021-05-11 19:26:25
463622 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7901 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 19:23:30
463621 a076_gm*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7901 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 19:22:32
463620 0399999*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 19:08:37
463615 0981805*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
200,000 đ id 6054 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 19:04:50
463610 0328357*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 3791 10 Đang ưu tiên 2021-05-11 18:57:01
463608 0963951*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:49:54
463607 0328357*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3791 6 Đang ưu tiên 2021-05-11 18:49:23
463606 0328357*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3791 6 Đang ưu tiên 2021-05-11 18:49:01
463605 0988033*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:47:52
463604 0395609*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:46:43
463600 0362594*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:45:10
463590 0932422*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7951 3 Nạp không thành công 2021-05-11 18:24:00
463587 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:18:10
463586 0979328*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 4580 10 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:17:17
463584 0382951*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 18:13:19
463580 0932422*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7951 3 Nạp không thành công 2021-05-11 18:06:09
463577 0912165*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7563 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 17:57:54
463571 0797570*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 2 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 17:51:02
463569 0385836*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 17:35:06
463559 0942735*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 17:19:32
463555 0383333*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7942 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 16:49:44
463547 0358896*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6129 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 16:43:32
463543 0383333*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7942 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 16:38:19
463539 0979135*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 16:32:28
463538 0388915*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 16:27:41
463537 0388915*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 200,000
0 đ id 5179 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 16:27:18
463534 0913419*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
110,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 16:15:52
463530 0904434*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 2541 3 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 16:11:49
463528 0396889*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7493 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 15:46:20
463525 0918604*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5155 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 15:24:57
463518 0333505*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 7 Đang ưu tiên 2021-05-11 14:48:00
463517 150000*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
0 đ id 2865 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 14:45:24
463514 0985088*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 14:08:45
463513 0988622*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 3162 10 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 14:01:30
463511 0936477*** 300,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
300,000 đ id 7939 1 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 13:47:27
463510 0919731*** 30,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5179 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 13:45:03
463509 0868375*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 13:44:15
463502 0914823*** 600,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 5069 3 Đã nạp thêm 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:59:07
463500 a076_gf*** 880,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
870,000 đ id 3788 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 12:40:55
463498 0366209*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7567 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 12:40:15
463497 0789384*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3101 6 Nạp không thành công 2021-05-11 12:38:47
463495 0938210*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:34:44
463494 0789384*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3101 6 Nạp không thành công 2021-05-11 12:28:33
463493 0946857*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7332 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 12:21:35
463492 0964720*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7948 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:16:54
463491 0359998*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:14:50
463490 0789384*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3101 6 Nạp không thành công 2021-05-11 12:12:36
463489 0983122*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7974 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:11:38
463488 0359998*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7664 9 Nạp không thành công 2021-05-11 12:09:45
463487 0866056*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 12:09:00
463486 0789384*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 3101 6 Nạp không thành công 2021-05-11 12:05:23
463482 0919731*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
200,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:57:55
463481 0399349*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:57:10
463480 0964769*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:56:10
463478 0393680*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:38:21
463477 0334793*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 7138 0 2021-05-11 11:38:04
463473 0336642*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:23:23
463472 0399144*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:22:44
463471 0376255*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2899 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:21:59
463470 0866961*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:15:10
463469 0377535*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:12:15
463467 0364717*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
150,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:08:19
463465 0865383*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 11:01:59
463464 0896651*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7913 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:59:15
463463 0896631*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7913 7 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:58:13
463462 0344063*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:52:11
463461 0982297*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:51:26
463460 0965692*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6026 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:48:26
463458 0917148*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:43:25
463457 0333068*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7866 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 10:42:50
463453 0919731*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:36:37
463452 0919731*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5179 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 10:35:20
463449 0989133*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 7547 15 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:27:08
463446 0386028*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7547 15 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:25:22
463445 0384007*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:24:30
463444 0359998*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7664 8 Nạp không thành công 2021-05-11 10:23:30
463443 0912677*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:22:49
463442 0948045*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:22:01
463441 0374254*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7300 4 Đang ưu tiên 2021-05-11 10:17:45
463440 0774836*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7913 6 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:13:33
463439 0774836*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7913 4 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:13:10
463438 0706827*** 150,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7913 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:12:35
463437 0896651*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7913 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:12:02
463436 0896651*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7913 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 10:11:40
463435 0896631*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
0 đ id 7913 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 10:11:04
463434 0896631*** 200,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7913 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 10:09:54
463433 0704837*** 40,000 đ MyMobi
Min MG: 20,000
40,000 đ id 7913 5 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:09:00
463430 0915082*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:02:14
463429 0912696*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:01:47
463428 0916988*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 10:00:40
463426 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 4319 10 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:56:13
463425 0963300*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4319 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:55:05
463423 0704837*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7913 1 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:54:48
463422 0886739*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
150,000 đ id 4319 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:54:18
463421 b650_gm*** 80,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
80,000 đ id 4319 11 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:52:21
463420 b650_gf*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4319 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:50:45
463419 b650_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 4319 11 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:49:25
463418 0868793*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4319 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:46:50
463417 0869793*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4319 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 09:46:16
463416 0977420*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3357 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 09:45:44
463415 0977420*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:43:01
463411 0868793*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 4319 0 2021-05-11 09:34:20
463409 0945011*** 70,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7535 0 2021-05-11 09:34:03
463407 0865960*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2034 0 2021-05-11 09:31:13
463406 0982393*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 6623 9 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:30:00
463405 0384524*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:28:58
463404 0911573*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6185 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:27:22
463403 0983743*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:20:06
463402 0987521*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3329 9 Đang ưu tiên 2021-05-11 09:15:50
463401 0986530*** 400,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
400,000 đ id 3329 9 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 09:14:54
463396 0334345*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6623 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 09:05:18
463391 0352222*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:55:25
463376 0392913*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:31:32
463375 0973148*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:31:06
463374 0362389*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7216 9 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:29:56
463370 0835208*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 4591 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 08:26:26
463369 0987521*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 3329 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 08:18:35
463368 0965837*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
170,000 đ id 1008 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:16:09
463367 0399249*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3329 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:16:07
463366 0916033*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:15:06
463364 0976514*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7974 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 08:10:52
463355 0369059*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 3239 10 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 07:51:58
463341 0358959*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3830 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:43:42
463340 0395704*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:41:37
463339 0961072*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 6623 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:41:24
463338 0975640*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:39:52
463336 0974590*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6623 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:38:09
463335 0975813*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 500,000
500,000 đ id 6623 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:36:58
463334 0986534*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 6623 10 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:34:35
463328 0834959*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7974 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:24:59
463326 0917148*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7974 11 Nạp không thành công 2021-05-11 07:17:03
463325 0896853*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:15:19
463321 0373341*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 2934 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 07:12:36
463318 0986890*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1040 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:09:32
463317 0986890*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 1040 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 07:08:32
463315 0375633*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 07:00:56
463314 0968411*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 4102 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 06:46:54
463311 0916033*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 06:31:05
463309 0886333*** 350,000 đ VinaKM
Min MG: 200,000
0 đ id 5841 3 Đang ưu tiên 2021-05-11 06:16:29
463308 0961116*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 5841 9 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 06:14:28
463307 0374797*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
200,000 đ id 5841 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 06:13:17
463306 0966333*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
400,000 đ id 5841 10 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 06:10:57
463304 0944471*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 06:08:33
463297 0325174*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7959 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-11 05:41:11
463296 h004_gf*** 220,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
220,000 đ id 7491 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-11 02:23:04
463295 0982054*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 23:24:24
463294 0362474*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 23:23:58
463293 0814193*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 23:23:31
463292 a076_gf*** 180,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
180,000 đ id 7907 9 Đã nạp đủ tiền 180,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 23:09:20
463291 0985316*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1477 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 22:29:24
463290 0912026*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:49:34
463289 0353154*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7974 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:40:29
463288 0985332*** 220,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
220,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:38:02
463287 0379986*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
250,000 đ id 7216 8 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:37:11
463286 0965135*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:36:16
463285 0377577*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:32:52
463279 0977264*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7924 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:28:08
463278 0379914*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7924 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:27:50
463277 0974556*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7924 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:27:33
463276 0365773*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7924 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:27:12
463275 0974239*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7924 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:26:46
463274 0982765*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:25:30
463273 0982765*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:25:14
463272 0982765*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:24:57
463271 0984228*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4229 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:23:49
463270 0975640*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7438 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:19:21
463268 0396131*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 7690 12 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 21:14:27
463267 0971710*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:14:21
463266 0971710*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:13:48
463265 0396131*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 13 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:09:12
463264 0334542*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7591 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 21:00:42
463263 0375817*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:50:30
463262 0365830*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:50:05
463261 0562253*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7942 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:42:11
463260 0968973*** 170,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 6794 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 20:40:34
463259 0948074*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6623 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 20:40:03
463256 0395010*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:33:31
463254 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:17:15
463253 0368823*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2034 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:16:52
463252 0987043*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7216 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:13:45
463251 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:10:22
463250 0985166*** 400,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
400,000 đ id 4112 12 Đã nạp đủ tiền 400,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:10:10
463249 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:09:33
463246 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:03:52
463245 0984840*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:03:51
463244 0816941*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3459 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:02:04
463243 a076_gm*** 70,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
70,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 20:01:56
463238 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:57:53
463237 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:56:59
463236 a076_gm*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:55:33
463235 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:54:30
463234 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:53:45
463233 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
200,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:52:38
463232 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:51:43
463231 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:50:39
463230 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:49:46
463228 0357587*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:48:54
463227 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:48:38
463226 0967764*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:48:22
463225 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:47:48
463223 a076_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
170,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 170,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:46:58
463221 0877720*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 19:44:12
463217 a076_gm*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:43:36
463216 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:42:07
463215 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:40:58
463214 a076_gf*** 300,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 300,000
300,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:39:39
463213 a076_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:38:57
463212 0877720*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 9 Nạp không thành công 2021-05-10 19:38:17
463211 a076_gm*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 7465 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:37:53
463210 0964889*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2034 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:30:35
463209 0964889*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 2034 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 19:27:00
463206 0362842*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:24:53
463205 0359515*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2906 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:24:24
463204 0984249*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:23:36
463203 0367027*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
90,000 đ id 7438 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 19:21:48
463198 0399859*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:18:18
463197 0386731*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:16:05
463196 0386731*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:14:31
463195 0877720*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 6 Nạp không thành công 2021-05-10 19:13:41
463194 0877720*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 19:12:04
463193 0965472*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:11:11
463192 0824809*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5050 11 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 19:11:02
463191 0972266*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:08:48
463190 0944787*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7387 4 Đang ưu tiên 2021-05-10 19:06:45
463189 0918656*** 200,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7387 3 Đang ưu tiên 2021-05-10 19:06:04
463185 0911778*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7387 2 Đang ưu tiên 2021-05-10 19:03:01
463184 0989163*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2397 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:02:22
463183 0932448*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7387 1 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:01:29
463182 0868737*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 19:01:15
463181 0325269*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7216 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:59:57
463179 0363766*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:59:37
463178 0702999*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7769 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:58:30
463177 0877720*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 8 Nạp không thành công 2021-05-10 18:55:20
463176 0877720*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 8037 5 Nạp không thành công 2021-05-10 18:51:54
463175 0989163*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
200,000 đ id 2397 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:43:09
463174 0865258*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 1044 8 Đang ưu tiên 2021-05-10 18:33:48
463172 0858599*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
100,000 đ id 7434 5 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:21:52
463164 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:11:28
463162 0869176*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7691 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 18:00:08
463161 0355270*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 3335 1 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 17:54:55
463160 0877720*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 8037 12 Nạp không thành công 2021-05-10 17:54:16
463157 0383168*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 17:34:55
463155 0332657*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 1021 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 17:23:21
463152 0333794*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 17:20:16
463144 0913683*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5433 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 17:09:00
463143 0919190*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
80,000 đ id 3721 5 Đã nạp đủ tiền 80,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 17:07:18
463141 0968621*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 4580 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:58:58
463139 0815151*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1003 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 16:57:33
463133 0362053*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:34:28
463131 0816141*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 7664 10 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:33:28
463130 0336083*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6185 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:29:35
463129 0945480*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 9 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 16:29:09
463127 0945480*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 5821 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 16:28:14
463125 0975640*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7438 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:15:27
463124 0345788*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7438 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:14:25
463120 0973194*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7691 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 16:02:30
463119 0987960*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:58:26
463118 0398404*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:57:40
463117 0978109*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:56:47
463115 0366044*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7691 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:42:47
463114 0335959*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:39:58
463110 0979079*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 15:33:32
463109 0397867*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:32:23
463108 0376432*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6670 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:27:43
463107 0365989*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 7955 0 2021-05-10 15:27:26
463106 0376432*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6670 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:27:18
463105 0355585*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7691 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:22:18
463104 0383299*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7955 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:21:04
463103 0369669*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7955 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:20:38
463101 0984851*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:13:43
463100 0983501*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:11:08
463099 0939977*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 3 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 15:10:19
463097 0939977*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 5179 0 2021-05-10 15:05:22
463096 0376432*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6670 0 2021-05-10 15:03:34
463095 0376432*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 6670 0 2021-05-10 15:03:03
463093 0868355*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7955 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:59:47
463092 0389999*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7955 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:58:32
463089 0368582*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 4580 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:52:36
463088 0826461*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:52:32
463081 0969300*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:48:49
463080 0961622*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 3335 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:47:38
463078 0375731*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:45:44
463077 a076_gm*** 120,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
0 đ id 3818 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 14:40:05
463076 0378891*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
100,000 đ id 5866 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:37:51
463075 0963175*** 550,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
500,000 đ id 2541 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 14:34:35
463074 0963319*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 2541 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 14:33:57
463073 0981459*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:27:31
463072 0396604*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:25:36
463071 0981775*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
50,000 đ id 1007 7 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:21:57
463070 0398995*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:20:55
463069 0989219*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
50,000 đ id 7942 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:20:55
463068 0967416*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:18:30
463067 0346188*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7690 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 14:14:13
463053 0964631*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7944 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 13:14:11
463052 0984243*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 7893 1 Đang ưu tiên 2021-05-10 13:09:14
463051 0964631*** 10,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 8042 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 13:07:36
463050 0976130*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 13:06:02
463047 0982260*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
150,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:49:28
463042 t036_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:39:22
463041 t036_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:39:02
463040 t036_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:38:37
463039 t036_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:38:25
463038 0976308*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
190,000 đ id 3357 9 Đã nạp thêm 190,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:38:15
463037 0983383*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5046 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:37:18
463036 b241_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:37:10
463035 b241_gf*** 200,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:36:21
463034 t036_gm*** 100,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:35:30
463033 t036_gm*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:35:13
463032 t036_gm*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
0 đ id 3357 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 12:34:37
463031 0979857*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:33:36
463030 0338351*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 10 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:33:08
463029 0983713*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
0 đ id 3357 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 12:32:58
463028 0337050*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:31:57
463026 0988971*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:31:16
463024 0862037*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:30:15
463023 0359683*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:29:20
463022 0977947*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:28:42
463021 0977947*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:28:23
463020 0962673*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:27:51
463019 0862002*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:27:23
463018 0972329*** 50,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:26:43
463017 0981120*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:23:06
463016 0911159*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5155 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:22:15
463015 0782724*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 3 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:09:21
463014 0968411*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 12:05:55
463012 0982736*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 4102 10 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 12:04:22
463011 0912051*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 2034 11 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:56:41
463005 0354771*** 150,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 7437 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 11:44:33
463004 0335928*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 3101 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:43:51
463003 0327447*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:30:14
463002 0909339*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:26:04
463001 0942561*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 5821 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 11:25:58
463000 0376285*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:18:39
462999 0985630*** 40,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
40,000 đ id 2865 11 Đã nạp đủ tiền 40,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:15:00
462998 0973186*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2865 11 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:14:22
462997 0909339*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
0 đ id 4102 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 11:13:57
462996 0946857*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 7332 5 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 11:13:50
462994 0344373*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 4408 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 11:12:54
462992 0917668*** 500,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
500,000 đ id 1044 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:52:55
462991 0968526*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1009 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:50:50
462990 0969953*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:49:10
462989 0911135*** 110,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
110,000 đ id 1007 8 Đã nạp đủ tiền 110,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:44:06
462987 0355412*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:42:20
462985 0988758*** 120,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
120,000 đ id 6380 12 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:38:22
462984 0988786*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:35:41
462982 0345868*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:31:18
462978 0345868*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:29:11
462977 0989243*** 60,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
60,000 đ id 7866 10 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:28:01
462976 0866651*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 2468 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:26:09
462974 0383928*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 5050 12 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:19:33
462973 0335065*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:14:24
462972 0369355*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7216 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 10:09:33
462967 0986086*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 200,000
200,000 đ id 3357 10 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 09:44:07
462960 0989069*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7974 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 09:30:19
462957 0388579*** 90,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
90,000 đ id 2468 13 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 09:22:35
462951 0966747*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 09:13:00
462944 0329216*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 09:00:39
462942 0943039*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7535 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:58:13
462941 0982365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:54:52
462934 0346274*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1021 11 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:45:56
462933 0364425*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:44:50
462924 0367909*** 700,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
700,000 đ id 7769 11 Đã nạp đủ tiền 700,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:32:05
462923 0968217*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:29:15
462921 0835538*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
150,000 đ id 1477 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:25:22
462913 0383590*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5113 5 Đang ưu tiên 2021-05-10 08:21:20
462912 0973185*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5113 6 Đang ưu tiên 2021-05-10 08:20:09
462907 0329216*** 70,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
70,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 70,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:11:06
462906 0398329*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:09:21
462905 0385869*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:08:29
462904 0984465*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:06:45
462903 0985695*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 08:04:08
462902 0963023*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 07:50:21
462896 0971142*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 07:19:17
462895 0902438*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 6524 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-10 07:15:05
462889 0866763*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 07:03:21
462886 0353983*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1021 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 06:49:19
462885 0372578*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7216 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 06:37:46
462882 0946338*** 20,000 đ MyVina
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7798 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 06:33:18
462881 0945116*** 100,000 đ MyVina
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7798 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 06:24:39
462877 0913854*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:38:00
462876 0942233*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:37:32
462875 0912797*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:37:10
462874 0916258*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:36:50
462873 0948185*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:36:31
462872 0824826*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:35:55
462871 0988171*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:35:30
462870 0856166*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:35:10
462869 0917893*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:34:41
462868 0914443*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:34:18
462867 0948346*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:33:57
462866 0984305*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5013 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:33:04
462865 0913294*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:33:00
462864 0982379*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:32:40
462863 0915555*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:32:21
462862 0915259*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:32:02
462861 0913085*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:31:23
462860 0946823*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:31:02
462859 0915113*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:30:42
462858 0942903*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:17:12
462857 0915082*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:16:55
462856 0944846*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:16:36
462855 0915886*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:16:01
462854 0916306*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:15:38
462853 0914344*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:15:19
462852 0912229*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:14:54
462851 0949911*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:14:37
462850 0943922*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:14:20
462849 0912824*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:14:01
462848 0913238*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:13:38
462847 0911475*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:13:19
462846 0915125*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:12:58
462845 0912835*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:12:39
462844 0913687*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:12:18
462843 0916601*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:11:57
462842 0947275*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:11:38
462841 0948863*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-10 00:11:19
462840 0912182*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:48:26
462839 0917362*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:47:59
462838 0913294*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:47:27
462837 0978876*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:47:04
462836 0919643*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:46:42
462835 0941089*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:46:21
462834 0918357*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:45:56
462833 0943328*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:45:33
462832 0913828*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:44:55
462831 0915477*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
150,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:44:33
462830 0917607*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:44:01
462829 0912452*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:43:34
462828 0945288*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:43:12
462827 0941426*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:42:52
462826 0945555*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:42:29
462825 0918708*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:42:10
462824 0913029*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:41:49
462823 0915245*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:23:42
462822 0942798*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:23:20
462821 0911481*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:22:58
462820 0913294*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:22:23
462819 0944321*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:21:54
462818 0915407*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:16:58
462817 0917056*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:16:37
462816 0918832*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:16:19
462815 0854548*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:15:58
462814 0916057*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:15:24
462813 0911655*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:14:32
462812 0915967*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:14:12
462811 0911147*** 140,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
140,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 140,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:13:51
462810 0913062*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:13:14
462809 0916066*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:12:52
462808 0917138*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:11:53
462807 0949294*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 23:11:31
462806 0967398*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 5841 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 22:41:45
462805 0966496*** 500,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
500,000 đ id 5841 7 Đã nạp đủ tiền 500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 22:41:10
462802 0398442*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1024 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:44:50
462801 0837549*** 150,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
150,000 đ id 4422 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:40:32
462793 0354372*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 1040 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:24:32
462791 0916643*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7343 5 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:17:33
462789 0965680*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
200,000 đ id 7974 9 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:11:50
462788 0905625*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7709 4 Nạp không thành công 2021-05-09 21:11:27
462787 0905625*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 7709 3 Nạp không thành công 2021-05-09 21:08:07
462786 0964036*** 100,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7690 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 21:04:42
462785 0964036*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 7690 9 Nạp không thành công 2021-05-09 21:03:14
462784 0849178*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 7404 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 20:26:05
462781 0877217*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
0 đ id 1110 8 Nạp không thành công 2021-05-09 20:12:39
462770 0978502*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 20:04:30
462769 0354500*** 200,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 1009 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 20:03:11
462767 0877217*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 1110 8 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 19:58:31
462766 0877217*** 80,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 1110 6 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 19:56:58
462765 0916363*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1110 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:56:36
462764 0338115*** 30,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
30,000 đ id 7974 12 Đã nạp đủ tiền 30,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:55:30
462763 0869508*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7474 12 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:40:47
462762 0343477*** 460,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 6 Đang ưu tiên 2021-05-09 19:38:39
462761 0365598*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 4580 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:38:13
462760 0343477*** 460,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 19:37:32
462755 0356729*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7948 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:10:48
462754 0386295*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7948 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:09:24
462752 0396431*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1997 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 19:03:31
462751 0398527*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5816 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:59:05
462750 0398527*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
0 đ id 5816 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 18:57:47
462749 0981938*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1997 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:55:28
462748 0353475*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 1044 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:54:16
462747 0383336*** 200,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
200,000 đ id 1997 8 Đã nạp đủ tiền 200,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:54:09
462746 0972685*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 1997 8 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:53:30
462745 0393009*** 300,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
300,000 đ id 1997 8 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:52:45
462744 0352138*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2934 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:52:41
462741 0823205*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 2 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 18:47:06
462739 0343477*** 520,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6456 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 18:39:39
462738 0949294*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 7474 0 2021-05-09 18:16:53
462737 0912232*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:16:23
462736 0912625*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:16:00
462735 0912517*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:15:37
462734 0911098*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:15:15
462732 0913751*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:07:48
462731 0941821*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:07:28
462730 0913229*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 18:07:06
462723 0943626*** 250,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
250,000 đ id 6767 7 Đã nạp đủ tiền 250,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 17:29:54
462722 0943626*** 250,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6767 0 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 17:28:32
462721 0976533*** 150,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
0 đ id 6767 4 Đang ưu tiên 2021-05-09 17:27:00
462717 0888077*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
300,000 đ id 6623 7 Đã nạp đủ tiền 300,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 17:18:20
462715 0349848*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 17:17:18
462707 0984928*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 6054 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 17:05:40
462705 0358885*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 3077 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 17:03:53
462703 0782045*** 50,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
0 đ id 1040 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 16:58:59
462701 0968704*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7216 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 16:55:48
462695 0908664*** 20,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
20,000 đ id 5603 2 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 16:32:26
462685 0975576*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 3357 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 16:07:39
462682 0937472*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6456 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 15:54:03
462680 0974018*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 7664 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 15:42:23
462673 0823205*** 40,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
0 đ id 6091 3 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 15:20:42
462671 h031_gf*** 350,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
350,000 đ id 4108 8 Đã nạp đủ tiền 350,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 15:10:07
462670 h031_gf*** 170,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
160,000 đ id 4108 7 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 15:09:40
462667 0917808*** 620,000 đ VinaKM
Min MG: 300,000
620,000 đ id 4678 8 Đã nạp đủ tiền 620,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 14:43:09
462666 0825757*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5057 7 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 14:37:45
462665 0357999*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7624 7 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 14:35:59
462658 0823205*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
60,000 đ id 6091 4 Khách hàng yêu cầu hủy nạp 2021-05-09 13:21:42
462650 0823365*** 50,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 6 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:41:47
462647 0986870*** 320,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 6746 5 Đang ưu tiên 2021-05-09 12:25:55
462638 0916902*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:17:21
462637 0913366*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:17:01
462636 0915486*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:16:43
462635 0912517*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:16:18
462634 0915873*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:16:02
462633 0914330*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:15:42
462632 0914366*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:15:23
462631 0912430*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:14:40
462630 0916620*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:14:17
462629 0919860*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:13:55
462628 0912539*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:13:34
462627 0943303*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:13:14
462626 0919657*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:12:26
462625 0942044*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:12:13
462623 0914347*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:03:57
462622 0916869*** 130,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
130,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 130,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:03:32
462621 0912951*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:03:06
462620 0913256*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:02:47
462619 0919022*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:02:27
462618 0911086*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:02:06
462617 0911482*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:01:45
462616 0911446*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:01:25
462615 0919778*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:01:05
462614 0914132*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:00:46
462613 0919172*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:00:29
462612 0915523*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 12:00:06
462611 0912299*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:59:44
462610 0941381*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:59:22
462609 0917076*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:59:01
462608 0343992*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 7438 9 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:41:44
462604 0354365*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
0 đ id 2468 0 2021-05-09 11:33:46
462603 0888077*** 300,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
0 đ id 6623 0 2021-05-09 11:30:06
462601 0364344*** 450,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
450,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 450,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:27:18
462599 0364344*** 520,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
520,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 520,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:26:08
462598 0978955*** 1,150,000 đ Trả sau
Min MG: 100,000
1,150,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 1,150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:25:04
462594 0337933*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6456 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 11:04:49
462589 0384473*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 2468 11 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:52:15
462587 h031_gf*** 20,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:50:06
462586 h031_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:49:44
462585 h031_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:49:25
462584 h031_gf*** 50,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1040 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:48:15
462579 0833846*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:42:28
462578 0916177*** 90,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
90,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 90,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:41:52
462576 0941742*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:40:32
462575 0913294*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:40:06
462574 0912997*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:39:30
462573 0919658*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:38:48
462572 0915913*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:38:20
462571 0917607*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:38:02
462570 0912918*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:37:32
462569 0914653*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:37:15
462568 0915516*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:36:35
462566 0913084*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:36:14
462565 0913530*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:35:53
462564 0946170*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:35:36
462563 0941723*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:35:15
462562 0916883*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:34:56
462561 0977186*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 7 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:34:34
462560 0888116*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:34:12
462559 0367894*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 1122 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:34:01
462558 0944498*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:33:50
462556 0944838*** 120,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
120,000 đ id 7474 6 Đã nạp đủ tiền 120,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:29:37
462555 0974238*** 20,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
20,000 đ id 5632 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:20:49
462540 0708636*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 4102 4 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 10:04:50
462536 0904818*** 100,000 đ MyMobi
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2541 2 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:44:22
462535 0934658*** 750,000 đ MyMobi
Min MG: 200,000
750,000 đ id 2541 2 Đã nạp đủ tiền 750,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:43:55
462530 0912448*** 1,500,000 đ VinaKM
Min MG: 500,000
1,500,000 đ id 4732 5 Đã nạp đủ tiền 1,500,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:25:47
462529 b075_gf*** 150,000 đ ADSL/FTTH/NextTV - Line
Min MG: 50,000
150,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 150,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:25:26
462528 0396863*** 220,000 đ Trả sau
Min MG: 50,000
220,000 đ id 6623 8 Đã nạp đủ tiền 220,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:24:00
462527 0912922*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6623 6 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:21:57
462526 0349946*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6054 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:21:38
462524 0382890*** 60,000 đ Trả trước
Min MG: 20,000
60,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 60,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:12:45
462522 0965846*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 1007 9 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 09:11:44
462519 0979644*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:53:17
462518 0974238*** 20,000 đ Trả sau
Min MG: 20,000
0 đ id 5632 8 Nạp không thành công 2021-05-09 08:52:59
462516 0979644*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 5179 9 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:51:01
462515 0916643*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 50,000
100,000 đ id 7343 6 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:47:48
462514 0335065*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
100,000 đ id 6129 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:43:45
462513 0989578*** 100,000 đ Trả trước
Min MG: 100,000
100,000 đ id 7664 8 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:42:50
462512 0358988*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 5589 12 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:39:30
462501 0363882*** 20,000 đ VinaKM
Min MG: 20,000
20,000 đ id 6911 8 Đã nạp đủ tiền 20,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:21:54
462500 0888148*** 100,000 đ VinaKM
Min MG: 100,000
100,000 đ id 2468 10 Đã nạp đủ tiền 100,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:21:44
462493 0392909*** 50,000 đ Trả trước
Min MG: 50,000
50,000 đ id 6456 8 Đã nạp đủ tiền 50,000 đ cho hóa đơn số 2021-05-09 08:09:59
STT Số hóa đơn Số điện thoại Gói Mạng Tiền đã nạp được ID người tạo Trạng thái Cấp ưu tiên Tin nhắn phản hồi Time