Toàn bộ các cú pháp của tất cả thành viên

STT Số hóa đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi Cú pháp 9029 phản hồi Trạng thái Time
1 316741 VNG NAP100 100,000 đ id 1146 VNG BIDLO NAP100 20200812506476035 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 11:41:59
2 316682 VNG MLBB 200,000 đ id 2323 VNG DK200 MLBB 20200812005187287 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 10:31:02
3 316680 VNG MLBB 50,000 đ id 2323 VNG DK50 MLBB 20200812005173214 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 10:30:11
4 316678 VNG MLBB 200,000 đ id 2323 VNG DK200 MLBB 20200812505166968 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 10:29:39
5 316669 GARENA LM 50,000 đ id 4236 GARENA DK50 LM 9093529547555972751 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 10:22:42
6 316664 GARENA LM 200,000 đ id 4236 GARENA DK200 LM 1622236721721332054 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 10:20:45
7 316548 GARENA LQ 50,000 đ id 4236 GARENA DK50 LQ 6244412060520029880 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 09:05:10
8 316468 GARENA FF 50,000 đ id 1007 GARENA DK50 FF 12380404088389196785 Giao dich that bai. Ma giao dich da duoc su dung. Chi tiet LH 19001282 (1.000d/phut) hoac truy cap https://hotro.garena.vn. Tran trong. 2020-08-12 07:20:16
9 316467 GARENA FF 50,000 đ id 1007 GARENA DK50 FF 12380404088389196785 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-12 07:18:28
10 316372 GARENA FF 50,000 đ id 4236 GARENA DK50 FF 8711782048959775715 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 22:13:33
11 316371 GARENA FF 50,000 đ id 4236 GARENA DK50 FF 3906163610968074637 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 22:11:46
12 316255 GARENA LQ 20,000 đ id 4236 GARENA DK20 LQ 6173152988514564211 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 19:04:31
13 316253 GARENA LQ 50,000 đ id 4236 GARENA DK50 LQ 4548371685673426308 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 18:59:54
14 316216 GOSU MT 100,000 đ id 4080 GOSU DK100 MT 9200016956898 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 17:43:39
15 316215 GOSU MT 100,000 đ id 4080 GOSU DK100 MT 9200016956898 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 17:43:38
16 316214 GOSU MT 100,000 đ id 4080 GOSU DK100 MT 9200016956898 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 17:43:37
17 316212 GOSU MT 200,000 đ id 4080 GOSU DK200 MT 9200016956898 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 17:40:46
18 316178 GARENA FF 50,000 đ id 1007 GARENA DK50 FF 9103579911970507830 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 16:43:19
19 316053 VNG TIELE 10,000 đ id 7434 VNG DK10 TIELE 20200811507707939 Tin nhan sai cu phap. Quy khach vui long kiem tra lai. Tran trong. 2020-08-11 12:16:43
20 315856 GARENA FF 20,000 đ id 1007 GARENA DK20 FF 14708155686456657574 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-11 08:40:01
21 315469 GARENA FF 20,000 đ id 1007 GARENA DK20 FF 761262339518258397 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-10 16:04:25
22 315204 GARENA FF 200,000 đ id 1007 GARENA DK200 FF 1580363366789904747 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-10 10:05:44
23 315097 GARENA FF 50,000 đ id 1007 GARENA DK50 FF 6963706354708920931 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-10 07:28:16
24 315033 VNG NAP100 100,000 đ id 1302 VNG BIDLO NAP100 20200809019283234 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-09 21:06:07
25 314984 GARENA FF 20,000 đ id 1007 GARENA DK20 FF 13185732416109814859 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-09 18:18:03
26 314941 GARENA FF 50,000 đ id 1007 GARENA DK50 FF 1353115597150146656 Nạp cho đơn thành công.. 2020-08-09 16:41:48
STT Số hóa đơn Hãng phát hành Game Gói Người gửi Cú pháp 9029 phản hồi Trạng thái Time